Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE
  Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje je spoločnosť BENARD GROUP, s.r.o., sídlo: Nám. sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa 064 01, IČO:  36 511 838 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16887/P, ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR“) považovaná za Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ zverejňuje nasledovné kontaktné údaje s cieľom umožniť Vám spojiť sa s nami za účelom poskytovania informácií a výkonu Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia a osobných údajov: benard@stonline.sk, tel:  +421 905 111 158, +421 918 514 766
 3. ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Vaše osobné údaje vždy spracúvame v nevyhnutnom rozsahu (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo a popisné údaje týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti) na základe legálneho dôvodu a na nasledovné legitímne účely:
  • uzatváranie predzmluvných a zmluvných vzťahov, ktoré vznikajú pri poskytovaní služieb realitnej kancelárie klientom ako aj vedenie pracovnoprávnej agendy (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
  • vedenie účtovníctva (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
  • evidencia kontaktov a vedenie zmluvnej agendy s obchodnými partnermi (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
  • vedenie marketingovej komunikácie s osobami, ktoré vyjadrili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
  • vybavovanie agendy práv dotknutých osôb (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
  • vybavovanie agendy reklamácii na úseku ochrany spotrebiteľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
  • vedenie právnej agendy (napr. spisová agenda k jednotlivým právnym veciam týkajúcim sa Spoločnosti) (článok článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
  • správa a mimosúdne vymáhanie vlastných splatných pohľadávok zo zmluvných vzťahov Spoločnosti voči dlžníkom (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
  • vedenie registratúrnych záznamov v súlade s osobitným zákonom (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
  • vykonávanie starosltivosti voči klientom v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
  • vedenie internej bezpečnostnej agendy spojenej s dodržiavaním prijatých bezpečnostných opatrení v oblasti ochrany osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) a písm. f) GDPR).
 4. PRÍJEMCOVIA A TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
  Príjemcami Vašich osobných údajov sú naši realitní makléri, ktorých pravidelne školíme a učíme ich zodpovednosti za dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Realitní makléri ako oprávnené osoby našej Spoločnosti dodržiavajú pri spracúvaní Vašich osobných údajov naše záväzné pokyny pripravené s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu Vášho súkromia a osobných údajov.
 5. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám alebo uplatňovaním Vašich práv a plnením našich záväzkov v medziach zmluvného vzťahu alebo osobitného splnomocnenia, ktoré nám udelíte. Vaše osobné údaje tak môžu byť poskytované výlučne tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Spoločnosti splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania. V prípade, ak nám udelíte splnomocnenie môžeme tiež Vaše osobné údaje poskytnúť príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru na účely katastrálneho konania, spravidla na zapísanie vkladu vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti alebo môžeme komunikovať a robiť právne úkony vo Vašom mene vo vzťahu k bankám, poisťovniam, znalcom odhadujúcim cenu nehnuteľností a iným tretím stranám, ak to bude potrebné na vykonávanie právnych úkonov, na ktoré nás písomne splnomocníte.
 6. Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície apod.) a zároveň sme tiež v určitých prípadoch povinný poskytnúť presne stanovené osobné údaje pri oznamovaní neobvyklých obchodných operácií Finančnej spravodajskej jednotke pôsobiacej v rámci štruktúry Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky.
 7. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ktorá nám zabezpečuje poskytnutie služieb súvisiacich s priamym marketingom, najmä vyhľadávaním ponúk, ktoré sú alebo môžu byť pre Vás zaujímavé, alebo inou ponukovou činnosťou smerujúcou k sprostredkovaniu predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Pred spracúvaním osobných údajov na tento účel si od Vás vždy vypýtame súhlas, ktorý však nie ste povinný poskytnúť a ktorého prípadné udelenie môžete kedykoľvek odvolať. Bez poskytnutia Vášho súhlasu osobné údaje na účely marketingu spracúvať nebudeme a teda ani ponuková činnosť podľa tohto ustanovenia nemôže byť pre Vás zabezpečená.
 8. INÉ PODSTATNÉ PODMIENKY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov – garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území Európskej únie.
 9. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa náš vyškolený a poučený zamestnanec. Naša Spoločnosť nevykonáva s Vašimi osobnými údajmi tzv. profilovanie v zmysle GDPR.
 10. Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti tak krátko ako je to len možné s prihliadnutím na úpravu obsiahnutú vo všeobecne záväznom právnom predpise. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 11. INFORMÁCIE A POUČENIA O VAŠICH PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
  Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usiluje o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Váše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla našej Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 tohto dokumentu.
 12. S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR). Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán – viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk
 13. Vzhľadom na podmienky spracúvania osobných údajov vytvorené našou Spoločnosťou si Vás dovoľujeme informovať, že Vám nevzniká právo namietať individuálne rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní (článok 21 a článok 22 GDPR), pretože nevykonávame žiadne spracovateľské operácie s Vašimi osobnými údajmi bez zapojenia ľudského faktora výlučne prostredníctvom technológii a softvérových prostriedkov spracúvania osobných údajov. Vyššie uvedenými informácami Vás v žiadnom prípade nechceme odradiť od uplatňovania Vašich práv, ale chceme Vám poskytnúť len určité usmernenie za účelom efektívnejšieho vybavovania tejto agendy.
 14. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.
 15. Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v bode 1.11 až 1.12 tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.
 16. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, máte vždy možnosť tento súhlas jednoducho a kedykoľvek odvolať, a to aj prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej z emailovej adresy, ktorú spracúvame spoločne s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.
 17. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenie Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.
 18. V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov a uplatňovania práv nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na našom webovom sídle https://www.benardreality.sk

 

Chcete predať,
alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Prečítajte si o ochrane osobných údajov

Makléri - Pobočka
Stará Ľubovňa

Mgr. Matej Jeleň
Mgr. Matej Jeleň
Certifikovaný realitný maklér
Rastislav Troščák
Rastislav Troščák
majiteľ realitnej kancelárie
Mgr. Lucia Malá Savčáková
Mgr. Lucia Malá Savčáková
Asistentka

Makléri - Pobočka Prešov

Marianna Olejarová
Marianna Olejarová
Asistent predaja
Mgr. Ivana Kočišová
Mgr. Ivana Kočišová
Asistent predaja
Ing. Stanislav Mojžiš
Ing. Stanislav Mojžiš
Asistent predaja
Tomáš Zakuťanský
Tomáš Zakuťanský
Asistent predaja